Esmeralda Occidental

Chlorostilbon melanorhynchus