Diario del proyecto Wild Pollinator Count Nieuwegein

Archivos de diario de noviembre 2022

03 de noviembre de 2022

Tijdreizen in Limburg (TRINL) - Buitenring Parkstad.

Vijf kaarten

Met de app kan de gebruiker schakelen tussen vijf kaarten: de huidige topografische kaart, de POL- kaart (Provinciaal Omgevingsplan Limburg) en drie historische kaarten uit 1700, 1800 en 1900. „Op die van 1800, de Tranchotkaart, zijn we echt trots. Die kaarten, in opdracht van Napoleon gemaakt door een legertje landmeters onder leiding van Jean Joseph Tranchot, zijn eigenlijk de eerste échte topografische kaarten van Limburg. Heel precies, heel gedetailleerd. Ze zijn ten behoeve van TRINL voor de eerste keer passend gemaakt voor gps. Dus één op één op elkaar te leggen met de moderne kaarten. Heel bijzonder.”.

Virtuele tijdreis

Het opnemen van de POL-kaart in de app verraadt al dat TRINL niet alleen een (virtuele) tijdreis naar het verleden mogelijk maakt, maar ook een blik in de toekomst. Heijnen: „Je kunt dit systeem uitbreiden met plankaarten, bijvoorbeeld voor ingrijpende projecten van het formaat Buitenring Parkstad. Die kun je dan over de andere kaarten heen leggen om te zien wat de consequenties van dergelijke ingrepen voor het landschap zijn.” TRINL is in ieder geval meer dan het zoveelste aardige speeltje voor iPhone en iPad, benadrukt Heijnen. „Het is natuurlijk wel leuk, spelen met die kaarten, maar we hopen ook op een langer naijlend effect, namelijk dat mensen zich realiseren wat er allemaal in het landschap, hun woonomgeving, is gebeurd en nog staat te gebeuren. En dat ze gaan nadenken over de vraag of al die ontwikkelingen wel zo positief zijn, of dat er actie nodig is om natuur en landschap in Limburg te behouden en te versterken. Want die actie, daar staan wij als Natuur en Milieufederatie natuurlijk voor.”

TRINL geeft een bijzondere kijk op het Limburgse landschap door de eeuwen heen. Met de App reis je door de tijd en zie je hoe Limburg er vroeger uitzag. De meest bijzondere kaarten zijn de Tranchotkaarten uit 1800. Deze unieke kaarten zijn de eerste échte topografische kaarten van Limburg. Voor het eerst zijn de kaarten digitaal passend gemaakt voor gebruik met GPS.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.trinl239844&hl=nl&gl=US
https://www.nmflimburg.nl/trinl-app/

Publicado el noviembre 3, 2022 08:50 TARDE por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

08 de noviembre de 2022

Atlas of the European dragonflies and damselflies

This work is the first detailed and comprehensive overview of the distribution of the dragonflies and damselflies of Europe. It is an important milestone for professionals and amateurs alike. Covers the distribution and habitat selection of all 143 European species of dragonflies and damselflies. Gives a complete description of their global and European distribution, illustrated by over 200 distribution maps. Gives for each species information on taxonomy, range, population trends, flights season and habitat. Includes unique photos and flight season diagrams for virtually all European species. Contains extensive background information on taxonomy, conservation, and for each country an overview of the history of odonatological studies. The book is the result of a co-operation of over 50 European dragonfly experts who over the past decade compiled all records of dragonflies and damselflies, from the Azores to the Ural and from the North Cape to Lampedusa. These records were gathered by thousands of volunteers from across Europe. This endeavour was coordinated by Jean- Pierre Boudot (Société Française d’Odonatologie) and Vincent Kalkman (European Invertebrate Survey – Netherlands/Naturalis Biodiversity Centre). To download the file, please click on 'More' and then to 'Download' on the menu above.

PDF:
https://www.researchgate.net/profile/Jean-Pierre-Boudot-2/publication/291165298_Atlas_of_the_European_dragonflies_and_damselflies/links/6364d749431b1f53006c97c3/Atlas-of-the-European-dragonflies-and-damselflies.pdf

Publicado el noviembre 8, 2022 12:34 TARDE por optilete optilete | 1 comentario | Deja un comentario

11 de noviembre de 2022

Een eeuw monitoring van vennen in MiddenBrabant WIP

https://www.natuurkennis.nl/publicaties-extra/rapporten-provincies/noord-brabant/


https://www.natuurkennis.nl/publicaties-extra/rapporten-provincies/noord-brabant/

https://www.inaturalist.org/projects/belarus-knnv-braslav-yelnya/journal/72523-333-natuurkennis-nl-publicaties-extra-rapporten-provincies-noord-brabant

Publicado el noviembre 11, 2022 07:27 TARDE por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

17 de noviembre de 2022

Artikelen over ....

Artikelen:

 1. Met nutriënten verrijkt grondwater bedreigt kwelafhankelijke ecosystemen2022, artikel in H2O
 2. Grip op beekslib: hoe meer aandacht voor slib de KRW-doelen dichterbij kan brengen2022, artikel in H2O-Online
 3. Beekdalvenen in het laagland - Van biodiversiteitsparel naar CO2-fabriek2021, artikel in Landschap Themanummer Beekdalvenen.
 4. Herstel van beekdalvenen door vernatting - Effecten na 30 jaar vernatting van het Gasterensche Diep2021, artikel in Landschap Themanummer Beekdalvenen.
 5. Impact van vermest grondwater op kwelafhankelijke natuur - Modelstudie voor het Bunder- en Elslooërbos2021, artikel in Landschap Themanummer Beekdalvenen.
 6. Verbinding als kernkwaliteit van de Dommel - Op pad met Anne van Kuijk langs de Dommel2021, artikel in Landschap Themanummer Beekdalvenen.
 7. Herstel van verdroogde beekdalvenen - Effecten van vernatting op biogeochemie en vegetatie2021, artikel in Landschap Themanummer Beekdalvenen.
 8. De terugkeer van het verdwenen hout - Randvoorwaarden voor de ontwikkeling van elzenbroekbos in beekdalen2021, artikel in Landschap Themanummer Beekdalvenen.
 9. Kansen voor de ongewervelden van beekdalen bij integraal beekherstel2021, artikel in Landschap Themanummer Beekdalvenen.
 10. Beekdalvenen, te herstellen ecosystemen bij uitstek2021, artikel in Landschap Themanummer Beekdalvenen.
 11. Beekdallandschappen in beweging - De weg vooruit2021, artikel in Landschap Themanummer Beekdalvenen.
 12. Landschap - themanummer beekdalvenen2021, themanummer over de stand van zaken rond beekdalherstel in Nederland en België en de huidige kennis van processen in beeksystemen.
 13. Herstel van beekdalvenen door vernatting - Effecten na 30 jaar vernatting van het Gasterensche Diep2021, artikel in Landschap n.a.v. OBN onderzoek Hydrologie Beekdalvenen.
 14. Biedt ritsbeheer meerwaarde voor de ecologie in beken?2021, artikel in H2O n.a.v. OBN onderzoek Kleinschalige maatregelen en aangepast beheer in beken.
 15. De ecologische meerwaarde van extensiever maaien in beken2021, artikel in H2O n.a.v. OBN onderzoek Kleinschalige maatregelen en aangepast beheer in beken.
 16. Effecten van houtpakketten in beken op de macrofauna2021, artikel in H2O n.a.v. OBN onderzoek Kleinschalige maatregelen en aangepast beheer in beken.
 17. Trilvenen in Nederland2021, special met 6 artikelen in de Levende Natuur n.a.v. OBN onderzoek naar trilvenen en bevloeiing.
 18. Herstel van natte overstromingsvlakten langs de Rijntakken2020, artikel in H2O n.a.v. OBN onderzoek.
 19. De effecten van stroombaanmaaien proefondervindelijk onderzocht in de Eefse Beek2020, artikel in H2O n.a.v. OBN onderzoek.
 20. Griend2020, mini-special met 6 artikelen in De Levende Natuur n.a.v. OBN onderzoek
 21. Greppel-plasdras: bouwsteen voor beter weidevogelbeheer?2020, artikel in De Levende Natuur n.a.v. OBN onderzoek.
 22. Dag- en nachtvlinders in kalkrijke hellingbossen - vervolgmonitoring van het herstelbeheer2020, artikel in het Natuurhistorisch Maandblad n.a.v. OBN onderzoek.
 23. Effecten op vegetatie en fauna van duingraslanden - Kleinschalige verstuivingen in kustduinen (1)2020, artikel in De Levende Natuur n.a.v. OBN onderzoek.
 24. Sturende factoren, maatregelen en herstelstrategieën voor dynamiek - Kleinschalige verstuivingen in kustduinen (2)2020, artikel in De Levende Natuur n.a.v. OBN onderzoek.
 25. De invloed van wisselbeweiding op de biodiversiteit van kwelders2020, artikel in De Levende Natuur n.a.v. OBN onderzoek.
 26. Effecten van integraal beekherstel op de loopkeverfauna2020, artikel in De Levende Natuur n.a.v. OBN onderzoek.
 27. Herstel kruidenrijke graslanden op zandgrond door tijdelijk akkerbeheer2020, artikel in de Levende Natuur n.a.v. OBN onderzoek
 28. Kruidenrijke natuurgraslanden ontwikkelen op fosfaatrijke grond Wat is er mogelijk?2020, artikel in de Levende Natuur met achtergronden bij de problematiek met ontwikkeling van kruidenrijke graslanden en praktijkvoorbeelden
 29. De toekomst van voormalige brakwatervenen2020, Wetenschappelijk artikel
 30. Nederlandse kalktufbronnen, de meest vervuilde bronnen van Europa2019, artikel n.a.v. OBN onderzoek naar Kalktufbronnen in Zuid-Limburg waarin is gezocht naar grenswaarden voor nutriënten in bronwater. Dit onderzoek is grotendeels mogelijk gemaakt door subsidie van provincie Limburg
 31. Middellange termijn effecten van chopperen en drukbegrazing als alternatieven voor plaggen op natte heide2019, artikel over vervolgmonitoring van een OBN-experiment uit de periode 2011-2013
 32. Doet extreme droogte stikstofbom in droge heide barsten?2019, artikel op basis van resultaten OBN onderzoek Kansen voor oude droge heide in het heidelandschap
 33. Beheer van vogels in akkerland en kleinschalig cultuurland2019, artikel met de resultaten van het OBN onderzoek naar gebiedskenmerken die bepalend zijn voor hoge dichtheden en diversiteit van de doelsoorten in de agrarische leefgebieden Open akkerland en Droge dooradering
 34. Nieuwsbrief vanuit het OBN onderzoek naar herstel konijnenpopulaties in de kustduinen2019, periodieke nieuwsbrief
 35. Effecten van herstelmaatregelen op diersoorten1999, een voorstel voor het monitoren van fauna, ten behoeve van het standaard meetprotocol Ecologische Monitoring EGM-projecten (SMP), in het kader van het overlevingsplan Bos en Natuur (OBN).
 36. Artikel beheer op maat2019, artikel in Vakblad Natuur Bos Landschap over Beheer op Maat (weidevogels)
 37. Steenmeel en natuurherstel: een gelukkige relatie of een risicovolle combinatie?2019, artikel met een verslag van de discussiedag op 18 februari 2019, waarbij de actuele kennis, inzichten en onzekerheden over inzet van steenmeel als herstelmaatregeln zijn bediscussierd.
 38. Broekbosontwikkeling op landbouwgronden2019, artikel n.a.v. OBN onderzoek naar ontwikkeling broekbossen. Beantwoordt de vraag of toevoeging van drinkwaterslib en doelsoorten meerwaarde heeft bij het ontwikkelen van broekbossen op voormalige landbouwgronden
 39. Zwarte specht; helpen zonder spijt te krijgen2018, artikel in Vakblad Natuur Bos Landschap n.a.v. advies deskundigenteam Droog zandlandschap over maatregelen voor meer zwarte spechten op de Veluwe
 40. Salinization lowers nutrient availability in formerly brackish freshwater wetlands; unexpected results from a long-term field experiment2019, article in Biogeochemistry, a result of OBN research on the effects of salanization
 41. Bodembiodiversiteit van zandgronden2018, artikel in Bodem, effecten van intensieve bodembewerking op de bodemfauna
 42. Herintroductie van macrofauna: een haalbare kaart?2019, artikel over resultaten van monitoring van herintroductie-experiment met kokerjuffers ingezet in 2014 in de Heelsumse beek.
 43. Effectiviteit van kokend water bij bestrijding en beheer van watercrassula in natuurgebieden2019, artikel over de resultaten van een experiment met besproeing met kokend water voor bestrijding watercrassula. Onderzoek gefinancierd door provincie Noord-Brabant.
 44. Bodemerosie in en rond Natura 2000 gebieden in het Heuvelland2018, Artikel in het Natuurhistorisch Maandblad
 45. Landschap - themanummer OBN-onderzoek laagveenlandschap2018, Themanummer met artikelen over o.a. OBN onderzoek naar mesotrofe verlanding en behoud van trilvenen en waterkwaliteit en biodiversiteit in het laagveenlandschap.
 46. Mesotrofe verlanding en behoud van trilvenen2018, artikel in Landschap n.a.v. afgerond OBN onderzoek naar verlanding (2016) en effecten van stikstofdepositie op trilvenen (2018)
 47. Kwelmilieus langs de Terrassenmaas - praktische adviezen voor herstel en ontwikkeling2018, artikel in het Vakblad Natuur Bos Landschap
 48. Hoe houden we de duinen levendig? Met de stuifkuil2018, artikel in Trouw n.a.v. gezamenlijk onderzoek OBN en DPWE naar verstuiving in de duinen als PAS-maatregel
 49. Van bodemherstel naar herstel van fauna in een verzuurd heidelandschap2018, artikel in het vakblad Natuur Bos Landschap n.a.v. OBN onderzoek naar bodemherstel in het droge zandlandschap
 50. Tapuiten en duinbeheer in de Noordkop2018, artikel in de Levende Natuur
 51. Is de bodemverzuring in Nederland onomkeerbaar?2018, artikel in Natuur Bos Landschap n.a.v. bodemverzuring van droge zandgronden
 52. Hoe ontwikkel je droog heischraal grasland op voormalige landbouwgrond2018, artikel in de Levende Natuur
 53. Laat Griend weer wandelen2017, artikel in de Levende Natuur over OBN onderzoek naar 'Habitat overstijgende interacties'
 54. Verslag symposium Laagveen- en zeekleilandschap 13 september 2017Verslag gemaakt van het OBN symposium over natuur- en waterbeheer in het laagveen- en zeekleilandschap, op 13 september 2017 in het provinciehuis te Utrecht.
 55. Griend, nieuwe inzichten, andere benadering2017, artikel n.a.v. OBN onderzoek op en bij Griend
 56. Zuur voor de fauna2017, artikel in Landschap, door stikstofdepositie een afname van karakteristieke fauna van bos en hei.
 57. Themanummer OBN onderzoek droog zandlandschap2017, Artikel, Themanummer uitgebracht door tijdschrift Landschap met overzicht OBN onderzoek naar natuur droge zandlandschap door de jaren heen en een kijkje in de toekomst
 58. Het belang van bodemleven bij heideherstel2016, artikel in het Vakblad NBL over het belang van bodemleven bij heideherstel op voormalige landbouwgrond
 59. Tandrot in de bodem, hoeveel biodiversiteit kan de huidige minerale bodem nog ondersteunen?2016, artikel in Bodem, gevolgen voor droge zandgronden in Nederland van verdwijnen mineralen
 60. Het droge heidelandschap in de 21e eeuw: aandacht voor mineralogie en historisch landgebruik2016, artikel uit De Levende Natuur, over maatregelen ter bescherming en herstel van heidelandschap
 61. Waterpeilfluctuaties in vennen2016, artikel in het Vakblad NBL over het effect van waterpeilfluctuaties in vennen op stikstofverliezen en fosfaatbinding
 62. LANDSCHAP Themanummer OBN-onderzoek nat zandlandschap2016, Brochure, Tijdschrift voor landschapsonderzoek
 63. Effecten van omvorming van hellingbossen naar ongelijkvormig hooghout op de vlinderfauna2015, artikel in het Natuurhistorisch Maandblad
 64. Herstel van de heischrale vegetatie van de Zuid-Limburgse hellingen2015, artikel in De Levende Natuur
 65. Mergelgroeves ontstaan ontwikkeling en beheer van on-Nederlandse natuur2015, artikel in De Levende Natuur
 66. Nitraatbelasting van de Zuid-Limburgse hellingmoerassen2015, artikel in De Levende Natuur
 67. Ongelijkvormig hooghout een alternatief voor het traditionele middenbosbeheer in de Zuid-Limburgse hellingbossen?2015, artikel in De Levende Natuur
 68. Ontmoetingen in het veld: een groot succes2015, artikel in het Vakblad NBL over de veldwerkplaatsen in 2015
 69. Toekomst voor natte beemden in het heuvelland2014, artikel in De Levende Natuur
 70. Herstel van de rijke fauna van Limburgse kalkgraslanden2015, artikel in De Levende Natuur
 71. Kansen en bedreigingen voor de natuur in het Limburgse heuvellandschap2015, artikel in De Levende Natuur; een breed overzicht van actuele ontwikkelingen in het onderzoek naar en het beheer van de natuur in Zuid-Limburg (NL) en aangrenzend België
 72. Funtionele diversiteit mycorrhizaschimmels onder druk door stikstofdepositie2015, artikel in het Vakblad NBL, deel 3 in de serie over bosbodems
 73. Herstel van flora en fauna van hellingschraallanden op voormalige landbouwgronden2015, artikel in het Natuurhistorisch Maandblad over de resultaten van 5 jaar onderzoek
 74. Grote investering in natuurherstel vereist onderzoek2015, artikel in het Vakblad NBL over het belang van kennisontwikkeling bij het slagen van de PAS
 75. De waterhuishouding als bepalende factor in de Drentsche Aa2015, artikel in De Levende Natuur
 76. Nieuw OBN Deskundigenteam Cultuurlandschap2015, artikel in het Vakblad NBL; Wetenschappelijke kennis over agrarisch natuurbeheer moet inpasbaar zijn in het boerenbedrijf
 77. Vegetatieontwikkeling Drentsche Aa 1982- 20122015, artikel in De Levende Natuur; In dit artikel wordt de ontwikkeling van de vegetatie in de Drentsche Aa besproken over de afgelopen 30 jaar.
 78. Zeven kleine zandmotortjes in de Leuvenumse beek2014, artikel in het Vakblad NBL; advies van het OBN Deskundigeteam Beekdallandschap dat de impasse doorbreekt onstaan in het resauratieproject in de Leuvenumse beek
 79. Paddenrus in Zuid-Limburg2014, Artikel in Natuurhistorisch Maandblad
 80. Stroomdalgrasland: kort en laagdynamisch2014, artikel in De Levende Natuur over de achteruitgang van stroomdalgrasland
 81. Effects of large herbivores on grassland arthropod diversity2014, article in Biological Reviews-Cambridge Philosophical Society
 82. Het belang van nieuwe uiterwaardwateren als kraamkamer voor riviervissen2014, artikel in De Levende Natuur
 83. Mogelijkheden voor verder herstel van fauna in rivieruiterwaarden2014, artikel in De Levende Natuur
 84. Uitbreiding van hardhoutooibos door spontane ontwikkeling2014, artikel in De Levende Natuur
 85. Randvoorwaarden voor herstel van bedreigde soorten in het natte zandlandschap2014, artikel in het Vakblad NBL
 86. Heideherstel op voormalige landbouwgrond een praktijkproef2014, artikel in het Vakblad NBL
 87. Vernattingsmaatregelen in het Wierdense Veld: van experiment naar praktijk2014, artikel in De Levende Natuur
 88. Van heidegebruik naar -beheer, nieuwe inzichten voor het herstel van droge heide2012, artikel in Vakblad Natuur Bos Landschap n.a.v. onderzoek nieuwe inzichten oorzaken ecologische knelpunten op heideterreinen + aanbevelingen
 89. Artikel Online hulp bij mozaiekbeheer2012, artikel in Vakblad Natuur Bos Landschap over Beheer op Maat (weidevogels)
 90. De Levende Natuur OBN Themanummer Maart 20102010, De Levende Natuur, o.a. Verslag van OBN-symposium en van elk OBN Deskundigenteam een inhoudelijke bijdrage
 91. Artikel Betekenis van natuurgraslanden voor overwinterende ganzen2010, Artikel
 92. Artikel Herstelbeheer door middel van klepelen en opzuigen2008, Artikel

Publicado el noviembre 17, 2022 05:14 TARDE por optilete optilete | 1 comentario | Deja un comentario

18 de noviembre de 2022

Rapporten over Amelisweerd bij Utrecht

Overig: Rapporten overheid

 • Rapporten van de overheid over A27 en Amelisweerd staan op de site van Rijkswaterstaat.

Rapporten over ecologie en cultuurhistorie van de landgoederen

Publicado el noviembre 18, 2022 12:17 MAÑANA por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

Bomen in de binnenstad van Utrecht

Publicado el noviembre 18, 2022 06:20 TARDE por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

19 de noviembre de 2022

Tipping points and climate change crises

De laatste 10 minuten van deze video https://www.youtube.com/watch?v=aly4gGw7XaQ

Soms is een heel klein duwtje genoeg om iets groots omver te krijgen. Zo werkt het ook op onze aarde. Een kleine stijging in temperatuur kan zo’n duwtje zijn om bepaalde klimaatsystemen onomkeerbaar te laten veranderen. Denk aan de Arctische ijskappen, de permafrost of de Atlantische Golfstroom. Als zo’n kantelpunt (tipping point) bereikt wordt, zal de planeet blijvend veranderen en hebben wij daar als mens geen invloed meer op.

Dank voor 't kijken! Maandagavond gaan we live op Twitch dieper in op deze video (en andere onderwerpen), leuk als je ook daar meepraat! We beginnen om 19 uur, tot dan! 😁 twitch.tv/nosop3

Publicado el noviembre 19, 2022 11:19 TARDE por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

20 de noviembre de 2022

About lemonade -

Publicado el noviembre 20, 2022 04:46 TARDE por optilete optilete | 1 comentario | Deja un comentario

23 de noviembre de 2022

Circumzenitale boog.

Zoals aangegeven komt het inderdaad door ijskristallen in hoge bewolking (cirrus) welke een prisma effect creëeren. De boog op je foto is de Circumzenitale boog.
Er zijn er vele met natuurlijk de bekendste de Halo en de bijzon - maar ook hele zeldzame zoals Parry Boog of Parhelische Cirkel. www.atoptics.co.uk bevat erg veel info en prachtige platen van bijna elk optisch verschijnsel.

Publicado el noviembre 23, 2022 08:13 MAÑANA por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

Quimburga - Storm van 13 november 1972

Op land was de schade eveneens enorm. De toren van de Sint Willibrorduskerk in Sappemeer[4] en van de Sint-Petruskerk (Oldenburg) stortten naar beneden.

In Drenthe en op de Veluwe waaiden 7 miljoen bomen om, in totaal 17.500 hectare.[5] Tien procent van alle bomen in de bossen van Nedersaksen waaide om; bij het opruimen van deze omgevallen bomen kwamen na de storm nog eens ongeveer 20 mensen door omvallende andere bomen of zware boomtakken om het leven. Te Nordenham stortte een opslagloods van een asbest verwerkend bedrijf in, nadat de storm het dak eraf had geblazen. 60.000 ton asbestgranulaat en -poeder kwam daardoor vrij. De plaatselijke brandweer hield het nat om te voorkomen dat kankerverwekkende asbeststof naar het naburige Bremerhaven waaide.

Publicado el noviembre 23, 2022 08:14 MAÑANA por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario